Förskolan Äppelblomman

 

Waldorfförskolan strävar efter att barnen ska uppleva att världen är god. Det försöker vi visa genom att ha omsorg om varandra och vårda de saker vi har i förskolan. Allt vad vi gör verkar in i barnet och därför är det viktigt vad vi ger barnet för intryck. En av de viktigaste hörnstenarna inom waldorfpedagogiken är att man ser barnets härmningsförmåga som en betydelsefull tillgång och ger den en central plats genom att skapa stort utrymme för den fria leken.

Genom dagsrytmen skapar vi en trygghet för barnet som leder till ett förtroende för omvärlden. Varje dag innehåller en växling mellan fri lek och samlande aktiviteter efter ett återkommande mönster, som gör att barnet känner igen sig och vet vad som skall hända under dagen. Då kan barnet i lugn och ro hänge sig åt det som sker i stunden. Det skapar trygghet. Även året har sin rytm vilket framkommer av våra sånger, sagor och årstidsfester som förbereds och firas med stor inlevelse.

I den fria ej vuxenstyrda leken gör barnet erfarenheter som är av stor betydelse i stunden och senare i livet. Det är då viktigt att den vuxne är en god förebild och att man med glädje och inlevelse utför sitt arbete på förskolan så att barnets härmningsförmåga får impulser till kreativ lek. Leksakerna bör vara enkla och av naturmaterial så att barnet med sin egen fantasi förvandlar föremålen till det som behövs i leken.

 

 Småbarnsgrupp 1 – 3 år

 

Det lilla barnet är ännu inget gruppbarn. Det har stort behov av direktkontakt med en vuxen som kan ge möjlighet till förtrolighet. Vi försöker i småbarnsgruppen ta vara på de små stunderna till kontakt som uppstår under dagens lopp i olika sammanhang. Lämpliga stunder uppstår om vi är lyhörda när vi sätter på skorna, knäpper en knapp, torkar upp den spillda drycken, byter blöjor osv. Det gäller att vara närvarande och ofta är det inte bara orden som är viktiga utan också våra gester.

I småbarnsgruppen behöver varje barn en för barnet förtrogen vuxen som ger barnet ett hölje av värme, glädje och goda vanor – en dagsrytm och årsrytm. Då kan barnet bygga upp en bas för den egna tryggheten.

Den vuxne är för barnet den yttre trygga basen när barnet rotar sig i tillvaron. Den vuxne förmedlar omgivningen för barnet och bemödar sig med att göra världen god för det lilla barnet. Det inger dem mod att möta världen.

 

Stiftelsen Äppelblomman driver Waldorfförskolorna Äppelblomman och Vildrosen

Vi är en icke vinstdrivande förskola

Vi har ca: 60 barn fördelat på

småbarnsgrupp 1 – 3 år

storbarnsgrupp 3 – 6år

All personal har waldorfpedagogisk utbildning