RSS Handlingsplan vid pandemi

Denna handlingsplan är framtagen av styrelse och tf. rektor för Rudolf Steinerskolan i Norrköping. Syftet är att hantera situationer som kan uppkomma p.g.a. COVID-19 viruset.

COVID-19 – generella regler och rutiner

I nuläget finns inga allmänna rekommendationer från myndigheterna att stänga grundskolor. Skolplikten gäller och elever har kvar sina rättigheter att få undervisning. Folkhälsomyndigheten och Skolverkets rekommendationer är fortsatt att friska elever samt personal ska gå till skolan.

Skolan följer myndigheternas rekommendationer och vidtar nödvändiga åtgärder utifrån gällande lagstiftning och regelverk. Regeringen har möjliggjort större flexibilitet i undervisningen om en skola behöver stängas, t.ex. att tillämpa distansundervisning.

Styrelsen får också fatta beslut om att skolan disponerar läsåret på ett mer flexibelt sätt för att hämta in förlorad undervisningstid genom att t.ex. förlägga skoldagar till lördag och söndag eller förlänga läsåret.

Vårdnadshavare informeras om situationen i verksamheten förändras. Primärt sker detta genom e-post och uppdatering av denna sida.
 

Förhållningssätt

Friska elever ska gå till skolan som vanligt. Elever med sjukdomssymptom stannar hemma. Detta gäller under sjukdomstiden och två (friska) dygn därefter.

Vikten av att vårdnadshavare anmäler frånvaro i Idunsoft för varje dag som barn är hemma förtydligas. Det är viktigt att vi har korrekta frånvaroanmälningar, så att vi skall kunna göra en adekvat personal- och matplanering.

Rutin för elever som uppvisar sjukdomssymptom under skoltid

Läraren ansvarar för att eleven isoleras i kuratorns rum tillsammans med vuxen.

Läraren alternativt rektorn ansvarar för att vårdnadshavare kontaktas.

Vårdnadshavare hämtar sitt barn omgående. Elever som brukar ta sig hem självständigt får göra det efter samråd med rektorn.

Medarbetare som uppvisar sjukdomssymptom på arbetstid uppmanas att omedelbart kontakta rektor för beslut om hemgång.

Hygien

Rektorn ansvarar för att personal och elever informeras om adekvat handhygien. Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring detta ska följas.

  • Alla som åkt kollektivt till skolan uppmanas av klasslärare/klassföreståndare att tvätta händerna direkt när de kommer till skolan.
  • Vi undviker handkontakt och hälsa ej genom att ta i hand.
  • Vi påminner alla att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

Vid måltiderna kommer eleverna i största möjliga mån inte att förse sig med mat och tillbehör själva, klasslärare/klassföreståndare ansvarar för det. Klasserna tidsförskjuts ytterligare så att inte alla elever äter samtidigt i matsalen.

Minska smittorisken

Skolan planerar för att i möjligaste mån undvika större ansamlingar av elever. Det kan gälla till exempel i matsalen, kapprum och andra utrymmen. Skolan kan till exempel se till att alla elever inte äter samtidigt i matsalen, förskjuta skolstart och skolslut och förlägga raster på ett sätt som begränsar stora ansamlingar av elever.

Skolresor och/eller planerade utflykter ställs in för att undvika folksamlingar, om inte ledning meddelar något annat. Utflykter i/till naturen som ej kräver resa med kollektivtrafik kan fortgå som vanligt efter samråd och riskbedömning med rektor.

Aktiviteter som samlar många personer, till exempel månadsfester för elever och föräldrar, ställs in.

Idrott pågår enbart utomhus. Idrottsaktiviteter som inkluderar närkontakt undviks.

Där det är möjligt utvidgar vi avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen.

Vi är särskilt uppmärksamma på förekomsten av kränkande kommentarer eller mobbning på grund av den aktuella situationen. Såväl skolans personal som elever och vårdnadshavare har ett stort ansvar att agera tillsammans så att inte detta ska uppstå.
 

Planering för möjliga scenarion framöver

Scenario med fall av COVID-19 på skolan

Om det finns ett bekräftat fall av COVID-19 bland personal/elever skall styrelsen informeras.

Styrelsen beslutar därefter, efter samråd med smittskyddsläkare, om eventuella åtgärder med utgångspunkt i myndigheters rekommendationer.

Scenario där många lärare/pedagoger hemma/sjuka

Skulle en situation uppstå där många lärare samt pedagoger är hemma/sjuka ska i första han vikarier sättas in. Är detta inte möjligt prioriteras personal till de lägre klasserna (åk F-5). Även årskurs 9 prioriteras, men detta kan också innebära hemuppgifter eller distansundervisning. Klasserna 6-8 kan slås ihop alternativt skickas hem med material att arbeta med.

Om elever ombeds stanna hemma p.g.a. personalbrist redan innan skolstart informerar rektor berörda elever och vårdnadshavare så tidigt som möjligt.

Om elever behöver skickas hem under pågående skoldag p.g.a. personalbrist informeras berörda vårdnadshavare.

Om en elev ej har möjlighet att stanna hemma eller åka hem under pågående skoldag, skall denne erbjudas plats i någon av kvarvarande klasser eller annan plats i verksamheten.

Scenario där så många elever är frånvarande att det blir svårt att bedriva den ordinarie undervisningen

Här gäller ungefär samma sak som i punkten ovan. Klasser slås ihop och undervisning bedrivs i det mån det är möjligt.

Scenario där nya direktiv eller förutsättningar gör att skolan stängs

Om det skulle komma nya direktiv från regeringen eller kommunen att skolor ska stängas så kommer vi att följa de riktlinjer som tas fram.

I så hög grad som möjligt ska lärare se till att fortsätta sitt ordinarie arbete på plats eller hemifrån genom att förse elever med uppgifter, rätta prov, förbereda lektioner etc.

  • Alla lärare är förberedda för att kunna jobba hemifrån och för att kunna förse elever med uppgifter.
  • Lärarna ser redan nu över behovet av att skicka hem grundmaterial till eleverna, såsom böcker, pennor och läromedel.
  • Klasslärare/klassföreståndare samordnar hemuppgifter tillsammans med ämneslärare till elever. Kärnämnen svenska, matematik och engelska prioriteras om nödvändigt.
  • Vid en stängning kan datum för nationella prov eventuellt komma att flyttas fram. Rektor kommer i så fall i enlighet med Skolverkets regler, fatta beslut kring detta.

 

Riskbedömning

Den här typen av åtgärder kan ha en negativ påverkan på såväl elever som medarbetares arbetssituation. Vid en eventuell stängning av skolan kan det även få konsekvenser för terminsplanering och semestrar, men detta är inte möjligt att överblicka i nuläget.

Elever

Det kan kännas både svårt och obehagligt att hamna i en ny social situation där elever kanske inte känner dem som de får undervisning tillsammans med. Detta bör varje lärare vara medveten om och försöka hitta lösningar på.

Det kan också innebära att elever inte får den undervisning de har rätt till, att vi riskerar att inte uppfylla den garanterade undervisningstiden. Detta kommer att bero på hur länge en sådan här situation varar.

De elever som har svårt att arbeta självständigt eller inte har möjlighet till hjälp hemma kommer att drabbas mycket negativt vid en eventuell stängning.

Medarbetare

Även för medarbetare kan det kännas svårt och stressigt att hamna i en situation med nya elever och kanske bli tvungen att snabbt ställa om sin planering. Här behöver alla stötta varandra och ha kommunikation om de svårigheter som upplevs.
 

Kommunikation

Tf. rektor Åsa Gjesdahl är kontaktpersonen för skolövergripande frågor. Frågor som rör enskilda klasser ska riktas till respektive klasslärare/klassföreståndare.

Skolans primära informationskanaler till vårdnadshavare och elever är hemsidan och e-post.

Frånvaroanmälan sköts som vanligt i Idunsoft.

Skolan ger inga medicinska råd utan hänvisar vårdnadshavare att kontakta 113 13 för frågor och information kring COVID-19 samt 1177 vid misstänkta symptom.

Länk till artikel om hur du kan prata med barn om coronaviruset:
https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

 

Kontaktuppgifter till rektor:

rektor@rudolfsteinerskolan.se

Telefon 070 – 699 21 25 och 011 – 18 21 18