Enligt skolans ordningsregler hittills under detta läsår har elever i de högre klasserna tillåtits att använda sina mobiltelefoner på raster inom vissa områden. Tyvärr sker alltför ofta att detta inte respekteras. Medarbetare får dagligen säga till elever att lägga undan mobiltelefonerna under lektionstid och inom områden där de inte får användas vilket tar onödig tid och kraft från undervisningen. Elever har även filmat varandra och skickat otrevliga meddelanden till varandra under skoltid.

Nu har det framkommit att elever filmat lärare i smyg under lektionstid och lagt ut filmerna på sociala media. De lärare som utsatts upplever detta som mycket obehagligt och från skolan bedömer vi att det finns risk att beteendet upprepas. Mobiltelefonerna utgör alltså ett arbetsmiljöproblem. Skolan har kontakt med polisen i ärendet eftersom det dessutom är olagligt att sprida filmer på det viset.

Detta har föranlett att skolans kollegium beslutat att all användning av mobiltelefoner under skoldagen är förbjuden.

Undantag kan göras under vissa omständigheter men det är då läraren som tydligt ska ange när och hur elever i så fall får använda mobiltelefonerna.

Rent praktiskt kommer ansvarig lärare att samla in mobiltelefonerna i en särskild förvaringslåda vid skoldagens början som låses in i ett särskilt rum. Eleverna får sedan tillbaka dem när skoldagen är slut. Ett alternativ för elever som inte vill lämna ifrån sig sin mobiltelefon är att inte ta med den till skolan alls.

Vi ber er respektera detta och uppmana era barn att lämna in sina mobiltelefoner om de tar med dem till skolan. Detta för att skoldagen och arbetssituationen för både elever och medarbetare ska bli så bra som möjligt.

Om en elev inte lämnar in sin mobil och sedan använder den under skoldagen kommer vårdnadshavare att underrättas. Om eleven vid ytterligare tillfällen bryter mot mobilförbudet kan konsekvenserna bli skriftlig varning och avstängning.

Detta beslut träder i kraft den 9/5 2017.

Mvh

Charlotta Andersson, rektor