Sjukanmälan & ledighetsansökan

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via vår internplattform Schoolsoft. Vid inloggningsproblem kontakta it-support@rudolfsteinerskolan.se vid andra problem kontakta kansli på info@rudolfsteinerskolan.se eller via telefon 011– 18 21 18 vardagar 08:00-10:00.

Gå till sjukanmälan

Ledighetsansökan

En elev kan beviljas ledigt från skolan under skoltid enligt Skollagen 7 kap, 17-19 §§. Om ledighet beviljas eller ej är individuellt utifrån elevens förutsättningar och situation samt skäl till ledighet.

På Rudolf Steinerskolan är vi restriktiva med att bevilja ledighet. En vanlig semesterresa utgör inte grund för att ledighet ska beviljas. Däremot om resan har ett bestämt syfte som exempelvis en nära släktings begravning eller ett läger med en idrottsförening eller annat som bidrar till elevens utveckling så kan ledighet beviljas om skolan gör bedömningen att det fungerar utifrån elevens situation i övrigt.

Om ledighet inte beviljas och eleven är frånvarande ändå ser skolan det som ogiltig frånvaro. Det är då vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven får den undervisning hen har rätt till. Vårdnadshavare ska se till att eleven fullgör sin skolplikt. Observera att ogiltig frånvaro kommer att noteras i terminsbetyget för elever i klass 9.

Vårdnadshavare lämnar ledighetsansökan till klasslärare/klassföreståndare minst 14 dagar innan ledigheten avses påbörjas. Vid ledighet upp till en dag räcker det med att ansöka muntligt hos klasslärare/klassföreståndare. Vid ledighet 1-3 dagar tas beslutet av klasslärare/klassföreståndare. Ledighet längre än 3 dagar beslutas av rektor efter samråd med klasslärare/klassföreståndare. Det är en samlad bedömning av elevens situation och motiv till ledighet som ligger till grund för beslutet.

Ledighetsansökan görs via Schoolsoft på webben.

Gå till ledighetsansökan