Grundskola

Waldorfpedagogiken har som mål att fostra eleverna till fria, ansvarstagande individer. Undervisningen utformas på ett sätt som utvecklar elevernas intellekt, känsla och vilja i samklang, där kunskap och lärande utgår från att upplevelser och erfarenheter föregår begreppsbildningen. All undervisning strävar efter att väcka engagemang, nyfikenhet och förundran inför vår omvärld.

Vår önskan är att eleverna efter sin skolgång hos oss ska bli självständiga individer med goda kunskaper och en fortsatt iver att lära.

Waldorfpedagogiken följer den nationella läroplanen, lgr22, samt även waldorfkursplanen. Du kan ladda ner och läsa den waldorfpedagogiska kursplanen, En väg till frihet, här. Du kan också läsa mer om vår pedagogik på Waldorfportalen.

På Rudolf Steinerskolan i Norrköping arbetar vi tillsammans för varje elevs väg till frihet. Vårt värdegrundsarbetet ämnar att ge våra elever möjlighet att utvecklas till självständiga demokratiska samhällsmedborgare med ansvar för sig själva, andra och den värld vi lever i. Läs mer om vår värdegrund på Rudolf Steinerskolan här.

 

Ansök till skolan

Förskoleklass

I förskoleklassen värdesätts lekens frihet och lekens lärandemöjligheter tas tillvara. Det som barnet tillägnar sig i den här åldern sker till skor del omedvetet genom erfarenheter. Genom praktisk, synligt och engagerat arbete eftersträvar vi att inspirera barnen till eget utforskande och lärande.

Klass 1-3

Under de första åren grundläggs den intellektuella utvecklingen genom rörelse, skapande, färg och form. Musik och hantverk är naturligt integrerat i undervisningen. Nu läggs grunden till en djup läsförståelse genom berättelser, legender, fabler och folksagor, som tolkas genom meningsfulla diskussioner, musik och bild. Den matematiska förmågan utvecklas genom rörelseövningar, praktiskt och konkret räknande.

Klass 4-6

Undervisningen avancerar nu i takt med barnets mognad och erbjuder fördjupning i nordisk mytologi, det antika Grekland och Romarriket. I sjätte klass bereder naturvetenskapen och matematiken utrymme för det kausala tänkandet, exakthet och logik. Nu tar barnet sina praktiska och handfasta erfarenheter vidare till ett mer abstrakt tänkande och arbetssätt.  

Högstadiet

I högstadiet utmanas eleverna att få en helhetssyn på människan och världen. Fysik och kemi ges stort utrymme, där erfarenheter och gedigna undersökningar ligger till grund för det teoretiska och intellektuella arbetet. I klass åtta genomför eleverna en teaterpjäs som utmanar och utvecklar eleverna, och ger en djup inblick i kultur, litteratur och historia.