Elevinflytande

Elevinflytande är viktigt för oss på Rudolf Steinerskolan. Verksamheten är till för våra elever, och därför är det viktigt att lyssna in deras tankar och åsikter i frågor som rör dem. När elever får vara med och tycka till på sin egen skola är det lättare att bli engagerad och känna en vilja att lära.

Inflytande och samråd

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas. (Skollagen 4 kap. 9 §)

Klassråd och elevråd

Klassråd och Elevråd är viktiga demokratiska forum där våra elever ges möjlighet att påverka, ta ansvar för och vara delaktig i skolans verksamhet.
Alla klasser på Rudolf Steinerskolan har ett klassråd. I klassrådet tas det upp saker som berör den egna klassen samt frågor som klassen vill lyfta fram i elevrådet.

Elevråd är ett samlingsnamn för den grupp av elever som ska finnas på varje skola och föra fram elevernas talan. Elevrådets uppgift är att samla och stärka elever på skolan, värna om elevers rättigheter och representera och föra fram elevers röst.

På Rudolf Steinerskolan har vi ett väl fungerande elevråd. Från varje klass utses det två stycken representanter till elevrådet. Dessa två har ansvar för att föra fram frågor som kommit upp på sina klassråd och att redogöra i den egna klassen vad som sagts och bestämts på elevrådet.

Vi har elevrådet uppdelat i tre råd; ett för årskurs 1-3, ett för årskurs 4-6 och ett för årskurs 7-9. Elevråd hålls ca. en gång i månaden. Elevrådet har ett tydligt årshjul med teman som förbereds i klassråden. Rektor deltar alltid vid elevrådet för att fånga upp frågor och ta med tankar och åsikter in i skolans övergripande arbete.
Ett starkt elevråd är en förutsättning för en stark skola.