Skolans organisation

Styrelsen för stiftelsen Rudolf Steinerskolan i Norrköping, är skolans huvudman. I styrelsen arbetar ledamöterna med olika kompetenser, bland annat inom ekonomi, arbetsmiljö, kunskap om skollagen, pedagogik och waldorfpedagogik.

Ledamöter till styrelsen väljs av skolans kollegium och mandattiden är två år med möjlighet till förlängning. Styrelsen ska bestå av mellan sex och nio ledamöter och utser inom sig ordförande, vice ordförande samt sekreterare. Styrelsen sammanträder minst en gång i månaden. Styrelsens uppdrag är att följa upp det arbete som bedrivs i skolan och se till att skolan följer de lagar som gäller för verksamheten. Styrelsen ansvarar också för skolans långsiktiga utveckling och för att se till att skolan har tillräckliga resurser för att bedriva sin verksamhet.

För den dagliga verksamheten och pedagogisk utveckling ansvarar rektor med personal. Skolans rektor deltar regelbundet i styrelsens möten för att rapportera från verksamheten. Styrelsen ska vara delaktig i större frågor och fungera som ett stöd för rektorn. Styrelsen har dialog med kollegiet i olika utvecklingsfrågor och är inbjudna till kollegiekonferenserna några gånger per termin.

Skolverket: Ansvarsfördelning – vem gör vad inom skolan?

Alla ärenden som man vill ska tas upp av styrelsen ska skickas till styrelsen@rudolfsteinerskolan.se eller så kan man lägga en lapp i styrelsens postfack på skolan. Det behöver framgå vad man vill att styrelsen ska ta upp och varför. Om det handlar om incidenter behöver man förklara vad för incident det varit. Det går bra att vara anonym om man vill.

Skolans styrelse

Ordförande: Mariana Bohlemark

Ordinarie ledamöter:

Frida Andersson

David Bergström

Benjamin Hell

Sandra Klint Fox

Manne Pylad